XMM-Newton SAS Home Page
XMM-Newton Science Analysis System


eposcorr (eposcorr-3.13) [xmmsas_20211130_0941-20.0.0]


Index

Attributes
DEC_PNT
Errors
DEOFFERR
Output Files
DEOFFSET
Output Files
LIK_HOOD
Output Files
LIK_NULL
Output Files
NMATCHES
Statistical method | Output Files
RA_PNT
Errors
RAOFFERR
Output Files
RAOFFSET
Output Files
ROT_CORR
Output Files
ROT_ERR
Output Files
Columns
RA_CORR
Errors
Errors
emptyCatList
Errors
emptyList
Errors
emptySrcList
Errors
Parameters
bmag
Parameters
calculateoffsets
Parameters
decoffset
Parameters
findrotation
Parameters
imagename
Parameters
makeimage
Parameters
matchset
Parameters
maxbmagn
Parameters
maxdist
Parameters
maxoffset
Parameters
maxposnerr
Parameters
maxrmagn
Parameters
maxrotation
Parameters
maxsig
Parameters
minbmagn
Parameters
minrmagn
Parameters
minxsyserr
Parameters
niter
Parameters
opticaldec
Parameters
opticalra
Parameters
opticalradecerr
Parameters
opticalset
Parameters
opticaltableext
Parameters
raoffset
Parameters
rawxsyserr
Parameters
rmag
Parameters
rotation
Parameters
usebmagn
Parameters
usemaxdist
Parameters
usemaxsig
Parameters
usermagn
Parameters
withmatchtable
Parameters
xraydec
Parameters
xrayra
Parameters
xrayradecerr
Parameters
xrayset
Parameters
xraytableext
Parameters
Tasks
eposcorr
Description | Statistical method | Statistical method | Statistical method | Some spherical geometry
Warnings
invalidDec
Errors
invalidLikelihood
Errors
noBmagnColumn
Errors
noRaDcPnt
Errors
noRmagnColumn
Errors
NoUnit
Errors | Errors | ErrorsXMM-Newton SOC -- 2021-11-30